فیزیک سال دوم دبیرستان کمیت نیرو چیست

حجم فایل : 533.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
کمیت نیرو چیست قانون اول نیوتن یک جسم حالت سکون یا حرکت با سرعت ثابت خود را حفظ می کند مگر اینکه تحت تاثیر نیرویی قرار گیرد.
لختی(اینرسی) به تمایل اجسام به حفظ حالت اینرسی گویند.
قانون دوم نیوتن: هرگاه به جرم m نیروی F وارد شود، شتاب a ایجاد می شود.این شتاب متناسب با نیرو و وارون جرم است.
به جسم های A وB با جرم های 5 و 10 کیلوگرم نیروهای هم اندازه وارد می شود. شتاب جسم اول نسبت به جسم دوم چقدر است؟
به دو جرم A و B به طور همزمان نیروی F وارد می شود و دو جسم از حالت سکون شروع به حرکت می کنند. نسبت سرعت جسم دوم به اول کدام است؟
قانون سوم نیوتن برای هر کنشی واکنشی است به گونه ای که هم اندازه و مختلف الجهت هستند. یعنی اگر جسم A به جسم B نیروی F وارد می کند، جسم B نیز به جسم A نیروی –F را وارد می کند.
1) این دو نیرو همواره هم اندازه، هم راستا و در سوهای مخالف یکدیگرند.
2) این دو نیرو به دو جسم وارد می شوند.
3) این دو نیرو از یک جنس هستند.
پایان...